SITE Centers Corp (SITC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 157 079 105 551 14 986 60 605 79 766 -271 433
Amortyzacja 203 546 185 768 170 669 165 087 242 102 346 204
Zmiana stanu należności 2 544 -12 135 5 382 -18 875 -41 360 -42 500
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -21 553 -27 935 53 662 4 993 -81 524 62 181
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 257 262 282 515 190 170 270 154 264 807 410 407
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -114 825 -76 563 -63 816 -109 364 -124 906 -115 361
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -167 559 74 451 102 478 -10 395 816 939 478 608
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -111 741 -388 127 -237 363 -254 278 -1 162 820 -833 516