SITE Centers Corp (SITC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 20 254 41 807 69 742 16 080 11 087 92 611
Inwestycje krótkoterminowe 6 721 7 722 7 416 6 104 5 372 10 806
Należności 63 926 61 382 73 517 68 135 87 010 128 370
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 6 721 7 722 7 416 6 104 5 372 10 806
Aktywa obrotowe razem 90 901 110 911 150 675 90 319 103 469 231 787
Inwestycje długotrminowe 3 954 120 3 856 140 3 957 610 4 003 300 4 102 860 6 938 290
Rzeczowe aktywa trwałe 3 780 260 3 667 310 3 562 330 3 420 660 3 455 510 6 294 520
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 87 748 94 059 90 418 58 021 77 419 182 407
Pozostałe aktywa trwałe 22 343 9 651 12 252 15 173 13 763 75 429
Aktywa razem 4 045 020 3 967 050 4 108 280 4 093 620 4 206 330 7 170 070

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 135 000 5 000 100 000 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 245 374 247 022 229 953 264 847 248 924 423 323
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 245 374 247 022 364 953 269 847 348 924 423 323
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 707 020 1 677 380 1 798 510 1 842 300 1 784 400 3 849 310
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 5 794 5 794 3 315 3 064 2 928 6 506
Zobowiązania razem 1 958 190 1 930 190 2 166 780 2 115 210 2 136 260 4 279 140
Akcje zwykłe 212 998 208 004 193 336 183 026 184 528 222 438
Zyski (straty) zatrzymane -4 046 370 -4 092 780 -4 099 530 -4 066 100 -3 980 150 -3 183 130
Akcje własne -51 518 -5 349 -11 319 -7 707 -44 278 -8 653
Kapitał własny 2 086 830 2 036 860 1 941 510 1 978 410 2 070 070 2 890 930
Pasywa razem 4 045 020 3 967 050 4 108 280 4 093 620 4 206 330 7 170 070