Simmons First National Corp. (SFNC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 027 730 862 876 1 008 250 988 154 824 583 533 769
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 14 074 -32 704 74 973 43 240 38 148 26 393
Zysk ze sprzedaży brutto 1 013 650 895 580 933 273 944 914 786 435 507 376
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 93 856 58 687 61 594 66 727 54 343 51 666
Zysk operacyjny 328 437 348 373 324 325 341 940 272 189 177 280
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 306 560 332 462 319 794 302 432 266 071 154 923
Podatek dochodowy 50 148 61 306 64 890 64 265 50 358 61 983
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 256 412 271 109 254 852 237 828 215 713 92 940