Simmons First National Corp. (SFNC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 256 412 271 109 254 852 237 828 215 713 92 940
Amortyzacja 48 962 47 220 49 038 36 257 28 412 21 062
Zmiana stanu należności 29 902 393 9 890 12 769 6 410 15 740
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -8 574 -8 309 -59 709 105 416 -33 233 88 018
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 322 198 277 780 202 543 266 347 260 679 114 581
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -35 268 -47 861 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -946 233 -2 537 740 1 189 870 594 208 -1 428 820 -338 489
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -344 496 438 457 1 083 120 -697 390 1 403 560 536 291