Simmons First National Corp. (SFNC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 8 098 350 10 122 500 7 200 240 4 276 340 3 134 340 2 377 940
Należności 102 892 72 990 72 597 62 707 49 938 43 528
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 24 347 000 22 211 800 20 168 200 18 973 700 15 022 600 13 364 500
Inwestycje długotrminowe 3 114 040 2 512 940 2 191 560 2 285 430 1 520 690 1 691 290
Rzeczowe aktywa trwałe 548 741 483 469 441 692 492 384 295 060 287 249
Wartość firmy 1 319 600 1 146 010 1 075 300 1 055 520 845 687 842 651
Wartości niematerialne 128 951 106 235 111 110 127 340 91 334 106 071
Pozostałe aktywa trwałe 1 113 860 771 098 544 962 330 735 261 254 257 423
Aktywa razem 27 461 100 24 724 800 22 359 800 21 259 100 16 543 300 15 055 800

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 225 280 1 722 100 1 724 940 1 685 860 1 699 400 1 520 590
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 22 966 400 19 753 800 17 503 500 16 424 500 12 597 300 11 293 300
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 24 191 700 21 475 900 19 228 500 18 110 400 14 296 700 12 813 900
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 24 191 700 21 475 900 19 383 100 18 270 200 14 296 900 12 971 200
Akcje zwykłe 123 958 109 577 109 860 98 351 92 268 69 385
Zyski (straty) zatrzymane 1 255 590 1 093 270 901 006 848 848 674 941 514 874
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 3 269 360 3 248 840 2 976 660 2 988 920 2 246 430 2 084 560
Pasywa razem 27 461 100 24 724 800 22 359 800 21 259 100 16 543 300 15 055 800