Stifel Financial Corp. (SF)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 4 592 830 4 783 090 3 817 840 3 514 960 3 194 960 2 996 460
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 33 506 -11 502 33 925 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 4 559 320 4 794 590 3 783 910 3 514 960 3 194 960 2 996 460
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 488 382 455 733 439 400 390 321 362 638 356 201
Zysk operacyjny 885 116 1 067 080 651 160 599 138 534 362 269 536
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 885 116 1 067 080 651 160 599 138 534 362 269 536
Podatek dochodowy 222 961 242 223 147 688 149 152 140 394 86 665
Udziały niekontrolujące 0 0 0 1 590 0 0
Zysk (strata) netto 624 874 789 271 476 211 431 077 384 593 173 496