Stifel Financial Corp. (SF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 789 271 476 211 431 077 384 593 173 496
Amortyzacja 63 762 60 483 54 384 40 453 44 630
Zmiana stanu należności 293 686 -806 715 262 525 -126 152 -597 485
Zmiana stanu zapasów 0 1 182 000 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -315 948 1 136 680 -793 964 1 240 280 -216 649
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 872 094 1 661 820 626 861 529 526 662 349
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -188 176 -73 364 -157 897 -108 207 -28 217
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 965 500 -1 689 320 -350 327 -989 241 -2 647 380
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 5 794 400 1 198 870 -1 076 870 1 747 700 1 760 490