Stifel Financial Corp. (SF)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 10 439 400 8 834 870 8 463 890 9 938 620 9 843 080
Należności 1 466 550 1 172 860 1 979 580 1 717 050 1 843 200
Zapasy 0 1 182 000 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 260 586 313 131 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 30 683 400 24 648 700 21 341 500 22 242 700 19 421 100
Inwestycje długotrminowe 3 366 280 1 955 560 3 268 740 2 276 930 1 962 820
Rzeczowe aktywa trwałe 168 206 961 096 1 107 930 372 939 155 120
Wartość firmy 1 306 890 0 1 194 070 1 034 680 968 834
Wartości niematerialne 148 157 140 984 161 773 119 655 109 627
Pozostałe aktywa trwałe 881 011 716 999 700 589 637 652 624 092
Aktywa razem 34 049 700 26 604 300 24 610 200 24 519 600 21 384 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 173 480 1 172 410 1 327 160 1 796 630 2 083 440
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 27 841 300 21 193 100 19 613 300 19 525 400 16 438 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 29 014 800 22 365 500 20 940 400 21 322 000 18 522 400
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 54 999 30 000 0
Zobowiązania razem 29 014 800 22 365 500 20 995 400 21 352 000 18 522 400
Akcje zwykłe 107 536 106 174 107 997 107 679 102 843
Zyski (straty) zatrzymane 2 757 210 2 078 140 1 715 700 1 366 500 1 033 530
Akcje własne -351 098 -307 739 -319 660 -180 857 -39 308
Kapitał własny 5 034 960 4 238 770 3 614 790 3 167 590 2 861 580
Pasywa razem 34 049 700 26 604 300 24 610 200 24 519 600 21 384 000