SEI Investments Co. (SEIC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 918 310 1 684 060 1 649 880 1 624 170 1 526 550
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 918 310 1 684 060 1 649 880 1 624 170 1 526 550
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 553 015 445 601 460 424 441 663 396 944
Koszty odsetek netto -3 086 -5 959 -15 952 -12 752 -6 276
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 3 174 0 1 269
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 693 673 568 694 631 441 614 206 557 039
Podatek dochodowy 147 080 121 408 130 015 108 338 152 650
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 546 593 447 286 501 426 505 868 404 389