SEI Investments Co. (SEIC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 546 593 447 286 501 426 505 868 404 389
Amortyzacja 92 633 83 934 80 855 77 687 75 586
Zmiana stanu należności 60 155 45 967 29 318 25 833 49 654
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 46 781 -56 820 86 921 10 278 48 546
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 633 101 488 682 545 122 588 401 459 898
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -52 536 -78 567 -77 171 -73 316 -86 568
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -164 883 -67 496 -78 180 -123 370 -172 302
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -422 319 -482 135 -386 620 -443 720 -253 633