Charles Schwab Corp. (SCHW)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 393 746 000 340 282 000 198 214 000 211 676 000 171 962 000
Należności 95 292 000 67 947 000 23 146 000 23 200 000 22 099 000
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 303 000 0 122 000 126 000
Aktywa obrotowe razem 640 598 000 522 789 000 289 400 000 292 986 000 239 895 000
Inwestycje długotrminowe 26 672 000 26 220 000 4 605 000 3 496 000 3 379 000
Rzeczowe aktywa trwałe 3 442 000 2 883 000 2 128 000 1 769 000 1 471 000
Wartość firmy 11 952 000 11 952 000 1 227 000 1 227 000 1 227 000
Wartości niematerialne 9 379 000 9 991 000 128 000 152 000 108 000
Pozostałe aktywa trwałe 1 057 000 457 000 545 000 345 000 497 000
Aktywa razem 667 270 000 549 009 000 294 005 000 296 482 000 243 274 000

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 23 769 000 13 632 000 7 430 000 6 878 000 19 753 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 587 240 000 479 317 000 264 830 000 268 934 000 204 996 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 611 009 000 492 949 000 272 260 000 275 812 000 224 749 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 611 009 000 492 949 000 272 260 000 275 812 000 224 749 000
Akcje zwykłe 1 887 000 1 429 000 1 311 000 1 348 000 1 339 000
Zyski (straty) zatrzymane 25 992 000 21 975 000 19 960 000 17 329 000 14 408 000
Akcje własne -5 338 000 -5 578 000 -5 767 000 -3 714 000 -2 892 000
Kapitał własny 56 261 000 56 060 000 21 745 000 20 670 000 18 525 000
Pasywa razem 667 270 000 549 009 000 294 005 000 296 482 000 243 274 000