Southside Bancshares Inc (SBSI)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 293 838 265 323 281 560 283 155 269 938 224 947
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 241 -16 964 20 201 5 101 8 437 4 675
Zysk ze sprzedaży brutto 290 597 282 287 261 359 278 054 261 501 220 272
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 18 560 16 606 16 516 16 092 16 708 14 287
Zysk operacyjny 119 631 130 827 93 489 87 775 86 714 74 785
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 119 631 130 827 93 489 87 775 84 301 70 433
Podatek dochodowy 14 611 17 426 11 336 13 221 10 163 16 121
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 105 020 113 401 82 153 74 554 74 138 54 312