Southside Bancshares Inc (SBSI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 105 020 113 401 82 153 74 554 74 138 54 312
Amortyzacja 11 105 11 421 12 084 12 111 14 045 10 208
Zmiana stanu należności 10 205 437 10 256 1 165 -1 204 3 308
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 15 023 3 763 20 408 -20 426 8 204 19 808
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 226 517 156 104 90 520 80 606 122 402 91 730
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 301 -8 365 -11 435 -15 883 -13 444 -9 633
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -634 779 -194 008 -223 735 -566 830 261 904 172 737
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 405 761 131 249 130 926 476 202 -462 279 -235 429