Southside Bancshares Inc (SBSI)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 730 700 2 979 260 2 732 950 2 549 920 2 198 400 2 575 600
Należności 49 350 39 145 38 708 28 452 27 287 28 491
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 6 997 370 6 719 420 6 467 790 6 188 730 5 598 850 5 956 840
Inwestycje długotrminowe 561 267 540 185 540 435 560 183 524 647 541 256
Rzeczowe aktywa trwałe 141 256 142 509 144 576 143 912 135 972 133 640
Wartość firmy 201 116 201 116 201 116 201 116 201 116 201 246
Wartości niematerialne 4 622 6 895 9 744 13 361 17 779 22 993
Pozostałe aktywa trwałe 164 264 174 592 169 936 192 039 160 004 171 173
Aktywa razem 7 558 640 7 259 600 7 008 230 6 748 910 6 123 490 6 498 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 533 450 526 051 1 113 200 1 159 930 877 718 1 175 850
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 6 198 020 5 722 330 4 932 320 4 702 770 4 461 840 4 524 940
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 6 731 470 6 248 380 6 045 530 5 862 700 5 339 560 5 700 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 64 100 64 568 55 120 66 639 52 645 43 162
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 6 812 640 6 347 430 6 132 930 5 944 330 5 392 200 5 743 960
Akcje zwykłe 32 120 32 558 33 201 33 747 34 951 29 841
Zyski (straty) zatrzymane 239 610 179 813 111 208 80 274 64 797 32 851
Akcje własne -188 203 -155 308 -123 921 -94 008 -93 055 -47 105
Kapitał własny 745 997 912 172 875 297 804 580 731 291 754 140
Pasywa razem 7 558 640 7 259 600 7 008 230 6 748 910 6 123 490 6 498 100