Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 624 811 569 545 598 569 661 736 623 409 405 647
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 624 811 569 545 598 569 661 736 623 409 405 647
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 39 574 34 669 32 755 30 462 36 458 32 401
Zysk operacyjny 136 669 18 668 239 070 332 795 300 884 224 391
Koszty odsetek netto 105 471 98 632 100 424 126 610 147 106 88 440
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -76 363 -111 411 139 127 72 420 282 126 159 016
Podatek dochodowy 1 242 1 845 710 3 402 3 011 651
Udziały niekontrolujące 0 0 0 22 33 -18
Zysk (strata) netto -77 605 -113 256 138 417 68 996 269 314 148 141