Sabra Healthcare REIT Inc (SBRA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -77 605 -113 256 138 417 68 996 269 314 148 141
Amortyzacja 187 782 178 991 176 737 181 549 191 379 113 882
Zmiana stanu należności 9 800 -22 538 10 203 -16 718 -1 726 168 887
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -62 688 52 920 19 979 -11 133 -468 402 492 969
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 315 733 356 390 354 852 372 475 358 543 133 486
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -54 473 -42 651 -47 354 -25 451 -27 697 -426 859
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -216 248 -336 196 -136 451 262 844 -258 494 -240 072
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -161 707 30 140 -202 109 -646 180 -627 301 598 817