Seacoast Banking Corp. Of Florida (SBCF)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 106 507 124 403 77 764 98 739 67 275 42 865
Amortyzacja 12 600 10 058 10 382 6 421 6 353 5 614
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -118 002 152 120 -3 213 -2 399 -11 797 21 519
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 195 859 154 572 60 652 117 745 129 608 48 909
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -12 645 -4 327 -1 587 -2 523 -4 019 -5 710
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -364 875 -412 511 -342 502 -321 341 -174 600 -245 576
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -366 773 591 580 561 407 212 176 51 439 196 527