Redwood Trust Inc. (RWT)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 707 854 574 926 571 916 622 281 378 717 248 057
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 707 854 574 926 571 916 622 281 378 717 248 057
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 140 908 170 859 115 204 118 672 0 0
Zysk operacyjny -210 218 -55 713 -699 539 10 779 56 896 62 085
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 26 778 393 804 113 084 165 844 73 792 90 073
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -183 440 338 091 -586 455 176 623 130 688 152 158
Podatek dochodowy -19 920 18 478 -4 608 7 440 11 088 11 752
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -167 855 308 978 -583 837 164 386 115 846 136 774