Redwood Trust Inc. (RWT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -167 855 308 978 -583 837 164 386 115 846 136 774
Amortyzacja 15 922 16 784 17 365 10 133 1 308 1 213
Zmiana stanu należności -22 848 50 186 -216 785 149 327 34 639 32 638
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -191 591 -10 775 264 294 21 202 31 101 -68 181
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -139 140 -5 694 560 -505 467 -1 165 580 -1 611 730 -1 713 160
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 213 886 1 404 100 4 070 410 1 025 860 -12 752 286 857
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -276 866 4 277 500 -3 311 330 225 471 1 682 760 1 358 120