Redwood Trust Inc. (RWT)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 7 148 240 7 655 650 5 006 470 2 063 040 3 018 040 3 026 390
Należności 114 717 137 565 87 379 304 164 154 837 120 198
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 1 177 68 646 78 222 58 333
Aktywa obrotowe razem 12 849 300 14 545 400 10 119 700 17 657 900 11 840 400 6 978 510
Inwestycje długotrminowe 181 620 161 580 235 325 337 543 96 973 61 310
Rzeczowe aktywa trwałe 12 616 9 019 4 203 4 901 5 106 2 645
Wartość firmy 23 373 0 0 88 675 0 0
Wartości niematerialne 40 892 41 561 56 865 72 789 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 40 176 35 235 67 642 55 983 58 611 53 167
Aktywa razem 13 030 900 14 706 900 10 355 100 17 995 400 11 937 400 7 039 820

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 4 234 0 6 455 0 0 1 339
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 763 100 3 818 200 1 948 090 5 282 420 4 972 440 4 513 700
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 8 154 390 9 462 820 7 257 730 10 853 200 5 590 440 1 281 240
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 11 921 700 13 281 000 9 212 280 16 135 600 10 562 900 5 796 280
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 6 627 18 880 15 198 14 009 16 711 19 487
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 11 946 900 13 320 900 9 244 170 16 168 200 10 588 600 5 827 540
Akcje zwykłe 117 228 113 230 113 936 101 121 78 725 76 793
Zyski (straty) zatrzymane -1 198 130 -922 934 -1 150 880 -485 043 -524 774 -547 572
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 083 980 1 386 090 1 110 900 1 827 230 1 348 790 1 212 290
Pasywa razem 13 030 900 14 706 900 10 355 100 17 995 400 11 937 400 7 039 820