Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 312 929 284 100 284 114 295 040 295 798 273 260
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 312 929 284 100 284 114 295 040 295 798 273 260
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 21 735 19 654 16 755 17 831 14 918 14 103
Zysk operacyjny 107 032 92 555 94 447 102 195 103 364 93 665
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 55 460 57 360 34 721 53 683 47 141 42 688
Podatek dochodowy 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 3 591 3 852 2 707 4 839 4 405 4 211
Zysk (strata) netto 51 491 53 153 31 887 48 391 42 335 38 158