Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 51 491 53 153 31 887 48 391 42 335 38 158
Amortyzacja 97 494 92 929 97 731 97 559 100 838 96 256
Zmiana stanu należności -58 992 -3 053 4 894 11 989 3 575 7 437
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -20 838 8 396 1 022 -2 276 -5 477 -1 572
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 149 023 136 332 106 660 132 039 130 918 128 295
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -58 077 -171 732 -36 515 -46 778 -83 435 -317 463
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -144 692 -103 645 -28 474 -12 402 -56 055 -322 607
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -12 235 -23 960 -77 008 -146 432 -84 379 192 740