Retail Opportunity Investments Corp (ROIC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 5 598 13 218 4 822 3 800 6 076 11 553
Inwestycje krótkoterminowe 6 457 5 337 4 811 3 169 4 194 3 353
Należności 62 332 60 662 63 715 58 821 46 832 43 257
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 6 457 5 337 4 811 3 169 4 194 3 353
Aktywa obrotowe razem 76 248 81 362 75 162 67 448 58 475 63 575
Inwestycje długotrminowe 2 928 030 2 847 480 2 786 690 2 846 310 2 944 600 2 975 620
Rzeczowe aktywa trwałe 2 832 500 2 755 320 2 696 390 2 740 920 2 831 260 2 849 280
Wartość firmy 0 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 52 428 50 139 50 110 59 701 72 109 82 778
Pozostałe aktywa trwałe 43 103 42 024 40 189 45 683 41 222 43 563
Aktywa razem 3 004 280 2 928 840 2 861 850 2 913 760 3 003 070 3 039 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 88 000 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 30 586 55 829 24 541 24 739 22 553 25 409
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 118 586 55 829 24 541 24 739 22 553 25 409
Długoterminowe zobowiązania finansowe 1 307 020 1 329 470 1 373 930 1 409 450 1 482 720 1 487 150
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 194 076 177 188 172 222 187 744 189 365 197 002
Udziały niekontrolujące 88 430 89 459 91 606 112 480 120 214 125 674
Zobowiązania razem 1 708 110 1 651 950 1 662 300 1 734 410 1 814 860 1 835 230
Akcje zwykłe 123 395 119 545 116 732 114 178 112 645 109 400
Zyski (straty) zatrzymane -315 984 -297 801 -289 309 -297 998 -256 438 -210 490
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 296 170 1 276 890 1 199 550 1 179 350 1 188 210 1 203 970
Pasywa razem 3 004 280 2 928 840 2 861 850 2 913 760 3 003 070 3 039 200