Renasant Corp. (RNST)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 175 892 83 651 167 596 146 920 92 188
Amortyzacja 47 350 34 633 8 185 3 496 4 832
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów -939 683 939 683 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 6 338 -14 693 -7 450 10 677 27 268
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 142 659 82 242 163 623 77 406 201 561
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -20 516 -28 270 -34 966 -22 360 -13 047
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -660 003 -1 265 550 -505 910 -498 581 75 142
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 1 762 110 1 401 580 188 106 708 833 -301 474