RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -148 296 722 514 703 497 195 155 -245 227
Amortyzacja -41 978 16 652 58 964 123 31 242
Zmiana stanu należności 10 472 400 919 372 1 303 740 1 171 430 1 621 670
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 981 220 357 745 271 146 -253 670 940 435
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 469 630 1 992 740 2 137 200 1 221 700 1 045 790
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 632 590 -2 304 690 -2 988 640 -2 536 610 -142 434
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -604 922 665 214 1 120 120 1 066 340 28 860