RenaissanceRe Holdings Ltd (RNR)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 23 283 600 44 510 100 21 350 100 18 102 500 12 438 100 9 977 250
Należności 10 200 900 16 861 300 6 388 930 5 469 560 4 165 820 2 994 400
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 1 142 910 1 820 920 890 325 840 242 667 496 575 781
Aktywa obrotowe razem 34 678 900 65 089 400 29 475 900 24 951 100 17 711 800 14 333 200
Inwestycje długotrminowe 1 874 020 2 829 550 1 344 700 1 378 980 964 378 892 896
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0 0
Wartość firmy 210 894 421 840 211 013 0 0 0
Wartości niematerialne 26 934 65 152 38 628 262 226 237 418 243 145
Pozostałe aktywa trwałe 1 556 440 2 146 430 996 691 1 010 210 611 788 547 777
Aktywa razem 36 552 900 67 919 000 30 820 600 26 330 100 18 676 200 15 226 100

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 1 170 440 2 336 710 1 136 260 1 384 100 991 127 989 623
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 24 873 700 43 714 700 17 765 600 14 971 300 10 074 700 7 755 860
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 26 044 200 46 051 500 18 901 900 16 355 400 11 065 800 8 745 480
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 648 036 1 510 880 970 121 932 024 513 609 792 771
Udziały niekontrolujące 4 535 390 7 108 110 3 388 320 3 071 310 2 051 700 1 296 510
Zobowiązania razem 31 227 600 54 670 400 23 260 300 20 358 700 13 631 100 10 834 800
Akcje zwykłe 43 040 94 342 47 103 43 119 39 732 39 854
Zyski (straty) zatrzymane 4 071 370 10 465 200 5 373 870 4 710 880 4 058 210 3 913 770
Akcje własne 0 0 0 0 0 0
Kapitał własny 5 325 270 13 248 600 7 560 250 5 971 370 5 045 080 4 391 380
Pasywa razem 36 552 900 67 919 000 30 820 600 26 330 100 18 676 200 15 226 100