Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 273 710 295 278 463 156 147 128 188 701 821 935
Inwestycje krótkoterminowe 337 908 208 154 168 745 120 113 124 634 103 219
Należności 575 950 614 292 474 643 528 484 483 681 450 530
Zapasy 743 910 457 033 416 915 349 641 268 701 268 319
Pozostałe aktywa obrotowe 337 908 208 154 168 745 120 113 124 634 103 219
Aktywa obrotowe razem 1 931 480 1 574 760 1 523 460 1 145 370 1 065 720 1 644 000
Inwestycje długotrminowe 3 164 380 3 153 370 3 063 920 2 962 320 1 998 210 1 824 480
Rzeczowe aktywa trwałe 498 181 463 490 417 335 387 460 386 550 394 241
Wartość firmy 1 936 440 1 927 900 1 890 320 1 856 450 1 068 940 1 064 870
Wartości niematerialne 345 944 392 582 448 168 521 950 215 184 261 800
Pozostałe aktywa trwałe 113 373 91 676 104 535 98 879 232 484 3 742
Aktywa razem 5 095 850 4 728 120 4 587 380 4 107 680 3 063 920 3 468 490

Pasywa

w tys. USD

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
2017
(30 cze 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 159 245 138 008 135 786 115 725 92 723 92 763
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 9 916 12 000 11 987 11 992 11 466 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 520 138 761 758 454 988 428 274 407 060 267 363
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 689 299 911 766 602 761 555 991 511 249 360 126
Długoterminowe zobowiązania finansowe 765 325 643 351 1 164 130 1 258 860 269 988 1 078 610
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 150 311 161 231 208 564 209 257 210 622 55 662
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 1 735 100 1 842 450 2 090 350 2 035 490 1 004 940 1 508 220
Akcje zwykłe 146 066 145 313 144 338 143 111 142 764 141 360
Zyski (straty) zatrzymane 3 613 740 3 079 640 2 832 990 2 436 410 2 432 330 2 316 240
Akcje własne -1 623 260 -1 623 260 -1 623 260 -1 623 260 -1 600 410 -1 546 610
Kapitał własny 3 360 750 2 885 680 2 497 030 2 072 190 2 058 980 1 960 270
Pasywa razem 5 095 850 4 728 120 4 587 380 4 107 680 3 063 920 3 468 490