RE/MAX Holdings Inc (RMAX)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty 108 663 126 270 101 355 83 001
Inwestycje krótkoterminowe 20 178 16 010 13 938 10 534
Należności 34 656 36 365 31 207 28 644
Zapasy 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 20 178 16 010 13 938 10 534
Aktywa obrotowe razem 192 962 210 774 166 372 142 779
Inwestycje długotrminowe 502 272 565 359 391 020 399 573
Rzeczowe aktywa trwałe 9 793 12 686 7 872 5 444
Wartość firmy 258 626 269 115 175 835 159 038
Wartości niematerialne 145 937 176 362 102 165 119 985
Pozostałe aktywa trwałe 10 650 19 359 17 415 11 382
Aktywa razem 695 234 776 133 557 392 542 352

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zobowiązania wobec dostawców 6 165 5 189 2 108 2 983
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 4 600 4 600 2 428 2 648
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 108 903 136 430 112 709 101 365
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 119 668 146 219 117 245 106 996
Długoterminowe zobowiązania finansowe 443 720 447 459 221 137 223 033
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 49 042 52 741 55 560 57 695
Udziały niekontrolujące -449 472 -439 207 -404 494 -399 510
Zobowiązania razem 214 060 267 859 40 217 44 466
Akcje zwykłe 18 679 18 690 18 170 17 812
Zyski (straty) zatrzymane -53 999 -7 821 25 139 30 525
Akcje własne 0 0 0 0
Kapitał własny 481 174 508 274 517 175 497 886
Pasywa razem 695 234 776 133 557 392 542 352