Reinsurance Group Of America, Inc. (RGA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 16 658 000 14 617 000 14 331 000 12 875 700 12 515 800
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 16 658 000 14 617 000 14 331 000 12 875 700 12 515 800
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny 691 000 553 000 1 132 000 845 820 1 142 820
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 691 000 553 000 1 132 000 845 820 1 142 820
Podatek dochodowy 74 000 138 000 262 000 129 978 -679 366
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 617 000 415 000 870 000 715 842 1 822 180