Reinsurance Group Of America, Inc. (RGA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 617 000 415 000 870 000 715 842 1 822 180
Amortyzacja 43 000 49 000 49 000 45 127 52 902
Zmiana stanu należności 1 643 000 -19 000 68 560 654 932 505 781
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -460 000 1 959 000 -440 733 586 209 102 806
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 182 000 3 322 000 2 307 000 1 581 120 1 982 310
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -19 000 -28 000 -34 000 -28 891 -44 211
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 628 000 -2 680 000 -2 638 000 -636 552 -1 607 570
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 20 000 1 254 000 -121 000 -321 973 -324 622