Reinsurance Group Of America, Inc. (RGA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 71 544 000 65 866 000 60 023 000 48 321 800 46 325 700
Należności 5 468 000 3 825 000 3 844 000 3 775 440 3 120 510
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 533 000 511 000 493 000 427 893 392 721
Aktywa obrotowe razem 87 477 000 80 144 000 72 341 000 60 298 300 56 507 900
Inwestycje długotrminowe 4 698 000 4 512 000 4 390 000 4 236 990 4 006 910
Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 0 0
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa trwałe 4 698 000 4 512 000 4 390 000 4 236 990 4 006 910
Aktywa razem 92 175 000 84 656 000 76 731 000 64 535 200 60 514 800

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 3 847 000 3 961 000 3 579 000 3 469 830 3 572 300
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 69 765 000 61 740 000 57 651 000 49 419 900 44 071 700
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 73 612 000 65 701 000 61 230 000 52 889 700 47 644 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 663 000 1 340 000 1 188 000 1 396 200 1 102 980
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 79 161 000 70 304 000 65 130 000 56 084 700 50 945 300
Akcje zwykłe 67 800 65 400 62 684 63 658 64 427
Zyski (straty) zatrzymane 8 563 000 8 148 000 7 952 000 7 284 950 6 736 260
Akcje własne -1 653 000 -1 562 000 -1 426 000 -1 370 600 -1 102 060
Kapitał własny 13 014 000 14 352 000 11 601 000 8 450 550 9 569 540
Pasywa razem 92 175 000 84 656 000 76 731 000 64 535 200 60 514 800