Regency Centers Corporation (REG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980 984 326
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 224 020 1 166 160 1 016 180 1 133 140 1 120 980 984 326
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 79 903 78 218 75 001 74 984 65 491 67 624
Zysk operacyjny 472 313 367 790 251 019 315 738 342 254 239 653
Koszty odsetek netto 146 186 145 170 156 678 151 264 148 456 132 629
Pozostałe przychody (koszty) 109 005 91 119 67 465 24 242 28 343 27 432
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 488 035 366 288 47 317 243 258 252 847 169 333
Podatek dochodowy 0 0 0 0 522 -9 647
Udziały niekontrolujące 5 170 4 877 2 428 3 828 3 198 2 903
Zysk (strata) netto 482 865 361 411 44 889 239 430 249 127 159 949