Regency Centers Corporation (REG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 482 865 361 411 44 889 239 430 249 127 159 949
Amortyzacja 319 697 303 331 345 900 374 283 359 688 334 201
Zmiana stanu należności -117 319 9 458 -25 704 -3 022 1 374 59 263
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -121 278 -283 423 265 430 70 488 -2 838 32 114
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 655 815 659 388 499 118 621 271 610 327 471 146
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -195 418 -177 631 -197 671 -422 456 -226 191 -347 780
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -206 108 -286 352 -25 641 -282 693 -106 024 -1 007 980
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -475 958 -656 459 -210 589 -268 206 -508 494 568 948