Regency Centers Corporation (REG)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 68 776 95 027 378 450 113 020 42 532 45 370
Inwestycje krótkoterminowe 548 122 610 872 689 888 469 522 463 001 0
Należności 188 863 153 091 143 633 169 337 172 359 170 985
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 197 745 212 707 188 799 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 805 761 858 990 1 211 970 754 421 741 066 220 366
Inwestycje długotrminowe 10 054 500 9 933 570 9 724 930 10 377 800 10 203 600 10 925 400
Rzeczowe aktywa trwałe 9 448 010 9 326 060 9 107 750 9 329 130 9 327 720 9 939 350
Wartość firmy 167 062 167 095 0 0 0 0
Wartości niematerialne 0 0 0 242 822 387 069 478 826
Pozostałe aktywa trwałe 109 291 94 521 329 356 467 527 488 810 507 171
Aktywa razem 10 860 200 10 792 600 10 936 900 11 132 300 10 944 700 11 145 700

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 741 705 747 899 735 283 699 830 779 283 817 686
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 741 705 747 899 735 283 699 830 779 283 817 686
Długoterminowe zobowiązania finansowe 3 726 750 3 718 940 3 923 080 3 919 540 3 715 210 3 594 980
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 81 054 72 561 73 235 76 613 52 198 41 002
Zobowiązania razem 4 763 240 4 755 190 4 951 990 4 918 900 4 546 690 4 453 660
Akcje zwykłe 171 404 170 236 169 231 167 526 169 724 159 536
Zyski (straty) zatrzymane -1 764 980 -1 814 810 -1 765 810 -1 408 060 -1 255 460 -1 158 170
Akcje własne -24 461 -22 758 -24 436 -23 199 -19 834 -18 307
Kapitał własny 6 096 980 6 037 370 5 984 910 6 213 350 6 397 970 6 692 050
Pasywa razem 10 860 200 10 792 600 10 936 900 11 132 300 10 944 700 11 145 700