PayPal Holdings Inc (PYPL)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 50 742 000 21 454 000 17 772 000 15 451 000 13 094 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 50 742 000 21 454 000 17 772 000 15 451 000 13 094 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 1 071 000 953 000
Koszty ogólnego zarządu 9 118 000 3 931 000 3 112 000 2 764 000 2 283 000
Zysk operacyjny 8 648 000 3 428 000 2 790 000 2 503 000 2 259 000
Koszty odsetek netto 350 000 121 000 -82 000 -91 000 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 198 000 5 065 000 2 998 000 2 376 000 2 200 000
Podatek dochodowy -140 000 863 000 539 000 319 000 405 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 8 338 000 4 202 000 2 459 000 2 057 000 1 795 000