PayPal Holdings Inc (PYPL)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 10 868 000 19 000 000 13 083 000 10 761 000 9 109 000 5 695 000
Inwestycje krótkoterminowe 38 255 000 74 856 000 34 566 000 23 327 000 21 009 000 18 955 000
Należności 963 000 1 600 000 577 000 435 000 313 000 283 000
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 38 255 000 74 856 000 34 566 000 23 327 000 21 009 000 18 955 000
Aktywa obrotowe razem 57 517 000 105 148 000 50 995 000 38 495 000 32 963 000 32 645 000
Inwestycje długotrminowe 21 200 000 46 458 000 19 384 000 12 838 000 10 369 000 8 129 000
Rzeczowe aktywa trwałe 1 730 000 3 818 000 1 807 000 1 693 000 1 724 000 1 528 000
Wartość firmy 11 209 000 22 908 000 9 135 000 6 212 000 6 284 000 4 339 000
Wartości niematerialne 788 000 2 664 000 1 048 000 778 000 825 000 168 000
Pozostałe aktywa trwałe 2 455 000 3 474 000 1 305 000 1 292 000 565 000 133 000
Aktywa razem 78 717 000 151 606 000 70 379 000 51 333 000 43 332 000 40 774 000

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 126 000 394 000 252 000 232 000 281 000 257 000
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 1 998 000 1 000 000
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 44 975 000 85 664 000 38 195 000 26 687 000 23 625 000 21 606 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 45 101 000 86 058 000 38 447 000 26 919 000 25 904 000 22 863 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe 10 417 000 16 098 000 8 939 000 4 965 000 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 2 925 000 5 996 000 2 930 000 2 520 000 2 042 000 1 917 000
Udziały niekontrolujące 0 0 44 000 44 000 0 0
Zobowiązania razem 58 443 000 108 152 000 50 360 000 34 448 000 27 946 000 24 780 000
Akcje zwykłe 1 154 000 2 348 000 1 173 000 1 174 000 1 184 000 1 203 000
Zyski (straty) zatrzymane 18 954 000 33 070 000 12 366 000 8 342 000 5 880 000 3 823 000
Akcje własne -16 079 000 -23 760 000 -8 507 000 -6 872 000 -5 511 000 -2 001 000
Kapitał własny 20 274 000 43 454 000 20 019 000 16 885 000 15 386 000 15 994 000
Pasywa razem 78 717 000 151 606 000 70 379 000 51 333 000 43 332 000 40 774 000