Public Storage (PSA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 4 142 290 1 732 440 1 098 340 1 272 770 1 488 900 1 171 610
Amortyzacja 888 146 713 428 553 257 512 918 483 646 -454 526
Zmiana stanu należności 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 40 654 477 039 -152 183 48 525 -72 158 249 688
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 117 140 2 543 560 2 042 900 2 067 640 2 061 500 1 975 680
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -773 284 -552 219 -359 411 -379 312 -478 869 -460 678
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1 120 000 -5 563 510 -1 117 710 -897 360 -513 778 -739 854
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -4 193 270 3 498 140 -1 075 720 -1 120 740 -1 619 590 -992 219