Public Storage (PSA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 734 599 257 560 409 743 361 218 433 376
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Należności 0 0 0 0 0
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 734 599 257 560 409 743 361 218 433 376
Inwestycje długotrminowe 16 646 300 11 559 000 10 955 700 10 567 100 10 299 500
Rzeczowe aktywa trwałe 15 307 000 10 408 600 9 807 600 9 442 110 9 230 100
Wartość firmy 0 0 0 0 0
Wartości niematerialne 302 894 204 654 205 936 209 856 214 957
Pozostałe aktywa trwałe 207 656 172 715 174 344 131 097 130 287
Aktywa razem 17 380 900 11 816 500 11 365 400 10 928 300 10 732 900

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 482 091 694 655 383 284 371 259 337 201
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 482 091 694 655 383 284 371 259 337 201
Długoterminowe zobowiązania finansowe 7 475 280 2 544 990 1 902 490 1 412 280 1 431 320
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Udziały niekontrolujące 88 361 18 032 16 756 25 250 24 360
Zobowiązania razem 8 045 730 3 257 680 2 302 530 1 808 790 1 792 880
Akcje zwykłe 174 858 174 494 174 287 173 969 173 613
Zyski (straty) zatrzymane -550 416 -914 791 -665 575 -577 360 -675 711
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 9 335 180 8 558 870 9 062 910 9 119 480 8 940 010
Pasywa razem 17 380 900 11 816 500 11 365 400 10 928 300 10 732 900