Park National Corp. (PRK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 467 649 474 225 453 408 403 609 367 266
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów -11 916 12 054 6 171 7 945 8 557
Zysk ze sprzedaży brutto 479 565 462 171 447 237 395 664 358 709
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 29 999 38 435 35 600 32 534 29 899
Zysk operacyjny 180 087 145 486 120 486 120 735 118 676
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 188 235 154 645 124 771 131 299 118 469
Podatek dochodowy 34 290 26 722 22 071 20 912 34 227
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 153 945 127 923 102 700 110 387 84 242