Park National Corp. (PRK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 148 351 153 945 127 923 102 700 110 387 84 242
Amortyzacja 13 819 13 267 10 814 9 119 8 585 8 644
Zmiana stanu należności 11 291 -1 513 709 1 243 810 3 342
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 12 243 -11 089 20 029 -6 323 9 944 9 135
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 134 862 157 332 111 646 111 014 132 950 87 991
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -7 937 -14 093 -28 632 -14 885 -11 533 -7 018
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -403 699 -412 141 -455 902 60 079 44 292 -61 971
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 239 385 103 515 554 774 -178 351 -179 140 -3 354