Park National Corp. (PRK)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 2 034 200 1 443 210 1 405 890 1 530 480 1 647 700
Należności 23 413 24 926 24 217 22 974 22 164
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 144 124 103 523 101 990 94 079 97 712
Aktywa obrotowe razem 8 990 050 8 715 840 8 010 400 7 335 970 7 124 310
Inwestycje długotrminowe 570 204 563 182 547 982 468 341 413 313
Rzeczowe aktywa trwałe 89 008 88 660 73 322 59 771 55 901
Wartość firmy 159 595 159 595 159 595 112 739 72 334
Wartości niematerialne 22 726 21 470 21 593 17 149 9 688
Pozostałe aktywa trwałe 284 654 276 948 275 729 274 379 261 200
Aktywa razem 9 560 250 9 279 020 8 558 380 7 804 310 7 537 620

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 426 996 562 504 438 157 636 966 906 289
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 7 936 130 7 605 520 7 081 430 6 285 770 5 833 890
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 8 363 120 8 168 020 7 519 590 6 922 730 6 740 180
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 72 032 54 692 55 291 49 069 41 344
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 8 449 500 8 238 760 7 589 360 6 971 800 6 781 520
Akcje zwykłe 16 291 16 303 16 234 15 489 15 296
Zyski (straty) zatrzymane 776 294 704 764 646 847 614 069 561 908
Akcje własne -142 490 -130 766 -127 633 -90 373 -87 079
Kapitał własny 1 110 760 1 040 260 969 014 832 506 756 101
Pasywa razem 9 560 250 9 279 020 8 558 380 7 804 310 7 537 620