PROG Holdings Inc (PRG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 597 830 2 677 920 2 484 600 3 947 660 3 828 920 3 383 710
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 235 158 144 652 165 370 137 253 193 999 258 934
Zysk ze sprzedaży brutto 2 362 670 2 533 270 2 319 220 3 810 400 3 634 920 3 124 770
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 62 802 69 512 22 851 0 0 0
Zysk operacyjny 204 797 333 527 288 881 313 196 288 597 272 158
Koszty odsetek netto 37 401 5 323 187 15 177 15 986 18 703
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 148 244 328 204 271 576 92 788 252 204 239 577
Podatek dochodowy 49 535 84 647 37 949 61 316 55 994 -52 959
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 98 709 243 557 -61 465 31 472 196 210 292 536