PROG Holdings Inc (PRG)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 243 557 -61 465 31 472 196 210 292 536
Amortyzacja 1 853 270 2 257 260 2 077 420 1 822 050 1 531 200
Zmiana stanu należności 123 160 548 668 -4 458 -72 603 92 249
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 133 514 -21 110 42 477 -56 144 -257 658
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 245 961 455 964 317 185 356 498 159 135
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -9 555 -64 345 -92 963 -78 845 -57 973
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -82 166 -114 535 -106 276 -263 133 -205 337
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -30 281 -362 554 -168 552 -128 968 -211 397