PRA Group Inc (PRAA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 897 828 996 117 1 017 080 908 256 813 574
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 897 828 996 117 1 017 080 908 256 813 574
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 18 376 17 973 17 854 16 906 14 823
Zysk operacyjny 177 092 280 404 247 687 218 685 211 000
Koszty odsetek netto 124 143 141 712 141 918 121 078 98 041
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 250 326 208 945 117 359 89 497 157 539
Podatek dochodowy 54 817 41 203 19 680 13 763 -11 536
Udziały niekontrolujące 12 351 18 403 11 521 10 171 6 810
Zysk (strata) netto 183 158 149 339 86 158 65 563 162 265