PRA Group Inc (PRAA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto 117 147 183 158 149 339 86 158 65 563 162 265
Amortyzacja 15 243 15 256 18 465 17 464 19 322 19 763
Zmiana stanu należności -142 649 -80 479 7 221 394 946 338 366 480 331
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -17 237 16 189 -11 578 32 082 -54 938 35 976
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21 592 84 925 141 704 133 388 80 866 843
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -13 251 -11 212 -17 230 -18 033 -20 521 -22 840
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 120 453 160 376 -115 003 -441 190 -387 251 -280 328
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -121 342 -262 812 -252 100 339 523 294 926 295 698