PRA Group Inc (PRAA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 180 561 164 372 175 950 143 868 198 806
Inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 0
Należności 3 469 430 3 549 910 3 542 690 3 147 740 2 809 380
Zapasy 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 0 0 0 0 0
Aktywa obrotowe razem 3 649 990 3 726 720 3 718 640 3 291 610 3 008 180
Inwestycje długotrminowe 716 251 726 345 705 252 617 948 689 581
Rzeczowe aktywa trwałe 54 513 58 356 56 501 54 136 49 311
Wartość firmy 480 263 492 989 480 794 464 116 526 513
Wartości niematerialne 0 0 4 497 5 522 23 572
Pozostałe aktywa trwałe 57 002 38 844 31 263 32 721 32 656
Aktywa razem 4 366 240 4 453 060 4 423 890 3 909 560 3 697 760

Pasywa

w tys. USD

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 3 821 5 294 4 258 6 110 4 992
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 271 701 259 751 199 217 177 142 195 344
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 275 522 265 045 203 475 183 252 200 336
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 608 710 2 661 290 2 808 420 2 473 660 2 170 180
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 59 352 54 986 26 211 7 370 9 018
Udziały niekontrolujące 38 491 31 609 57 625 35 182 59 696
Zobowiązania razem 3 079 900 3 111 140 3 254 500 2 814 440 2 610 420
Akcje zwykłe 44 960 45 540 45 387 45 280 45 671
Zyski (straty) zatrzymane 1 552 840 1 511 970 1 362 630 1 276 470 1 211 630
Akcje własne 0 0 0 0 0
Kapitał własny 1 286 350 1 341 920 1 169 390 1 095 120 1 087 350
Pasywa razem 4 366 240 4 453 060 4 423 890 3 909 560 3 697 760