Proassurance Corporation (PRA)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 1 106 690 1 124 410 874 940 999 834 886 030 866 149
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 1 106 690 1 124 410 874 940 999 834 886 030 866 149
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 0 0 0 0 0 0
Zysk operacyjny -6 216 72 199 -55 941 -28 804 29 025 128 623
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -6 216 146 607 -217 056 -28 804 29 025 128 623
Podatek dochodowy -5 814 2 483 -41 329 -29 808 -18 032 21 359
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto -402 144 124 -175 727 1 004 47 057 107 264