Proassurance Corporation (PRA)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk (strata) netto -402 144 124 -175 727 1 004 47 057 107 264
Amortyzacja 38 063 37 247 21 375 18 665 21 255 28 796
Zmiana stanu należności -14 139 106 583 -52 135 36 143 35 857 78 586
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -113 643 -72 180 40 413 94 898 -54 024 17 148
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -29 841 73 970 92 343 148 166 177 265 148 996
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 353 -3 840 -7 478 -9 586 -9 636 -13 469
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -61 997 -85 526 -8 484 50 522 214 897 224 667
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -21 805 -60 624 -43 446 -103 790 -446 186 -356 515