Proassurance Corporation (PRA)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe 4 029 850 4 435 550 3 046 850 3 008 270 2 958 160 3 333 740
Należności 693 296 707 435 600 852 652 987 616 844 580 987
Zapasy 0 0 0 0 0 0
Pozostałe aktywa obrotowe 29 120 24 571 35 885 42 796 40 631 39 916
Aktywa obrotowe razem 4 753 100 5 286 590 3 863 490 3 836 630 3 655 480 4 049 220
Inwestycje długotrminowe 946 897 904 889 791 315 968 970 945 251 879 975
Rzeczowe aktywa trwałe 29 968 30 342 30 529 30 410 31 114 31 975
Wartość firmy 49 610 49 610 49 610 210 725 210 725 210 725
Wartości niematerialne 66 835 73 336 65 720 70 757 76 776 82 952
Pozostałe aktywa trwałe 266 752 278 817 258 809 232 797 229 771 213 802
Aktywa razem 5 700 000 6 191 480 4 654 800 4 805 600 4 600 730 4 929 200

Pasywa

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zobowiązania wobec dostawców 0 0 0 0 0 0
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 426 983 424 986 284 713 285 821 287 757 411 811
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 3 982 510 4 036 530 2 818 720 2 812 560 2 590 670 2 484 990
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 4 409 500 4 461 510 3 103 440 3 098 380 2 878 430 2 896 800
Długoterminowe zobowiązania finansowe 0 0 0 0 0 0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 138 573 280 732 182 039 173 256 199 295 437 600
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zobowiązania razem 4 595 980 4 763 090 3 305 590 3 293 690 3 077 720 3 334 400
Akcje zwykłe 54 008 53 962 53 863 53 740 53 598 53 393
Zyski (straty) zatrzymane 1 423 290 1 434 490 1 301 160 1 505 740 1 571 850 1 614 190
Akcje własne -419 214 -415 962 -415 962 -415 962 -417 277 -418 007
Kapitał własny 1 104 020 1 428 390 1 349 210 1 511 910 1 523 000 1 594 800
Pasywa razem 5 700 000 6 191 480 4 654 800 4 805 600 4 600 730 4 929 200