Pennant Group Inc (PNTG)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży 473 241 439 694 390 953 338 531 286 058
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 376 638 353 093 296 874 258 941 212 421
Zysk ze sprzedaży brutto 96 603 86 601 94 079 79 590 73 637
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 33 981 36 259 31 296 35 135 18 087
Zysk operacyjny 19 704 4 695 18 917 5 670 17 687
Koszty odsetek netto 3 816 1 941 1 239 410 1 944
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 8 892 2 730 17 903 5 260 15 743
Podatek dochodowy 1 649 582 2 350 2 085 3 130
Udziały niekontrolujące 600 -548 -191 629 0
Zysk (strata) netto 6 643 2 696 15 744 2 546 12 613